ایمن دریا کیش

خط مشی HSE

مرکز بين المللي آموزش ايمن دريا به عنوان يک مرکز وظيفه شناس، رويکردي به دور از انتظار از هرگونه منفعت درقبال سلامت، ايمني و محيط زيست دارد.

ما به ترتيب اولويت تعهد داريم که از موارد زير محافظت کنيم:

بهداشت و ايمني کارکنان، مشتريانمان، پيمان کارانمان و تمام مجامعي که با آنها همکاري داريم.

محيط زيست محل کار مان.

تجهيزات و دارايي ها.

قوانين اساسي ما در قبال تعهدات ذکر شده عبارتند از:

جلوگيري از هرگونه صدمه به افراد، بيماري ناشي ازکار و خرابي محيط زيست و دارايي ها.

هيچ کاري آنقدر مهم و هيچ وظيفه اي آنقدرضروري نيست که مراحل مورد جهت انجام کار ايمن، ناديده گرفته شود. ما اين باور را دنبال مي کنيم که: براي متوقف کردن کار در شرايط غير ايمن کوشش کنيد.

حداقل کردن تاثيرات زيست محيطي که در اثر فعاليت هاي مرکز آموزش ايمن دريا به وجود مي آيند.

بالاترين درجه استانداردهاي HSE بايد توسط همه افرادي که براي ما يا با ما کار مي کنند براي بهبود کار،در نظرگرفته شود. همچنين از کارکنان، مشتريان و پيمانکاران انتظار مي رودکه ارزش هاي مرکز آموزش ايمن دريا را گسترش دهند.

 

جهت دست يابي به اين اهداف مصمميم که :

ترويج فرهنگ HSEمثبت وفراهم کردن زمينه هاي آن براي کارکنان مشتريان.

اطمينان حاصل کردن از اينکه کارکنان، مشتريان و پيمانکاران درجهت نيازهاي HSE سازمان آموزش ديده و از آن اطلاع و آگاهي داشته و در جهت انجام آن کوشش دارند.

توسعه ي اهداف وطرح هاي HSE در کوتاه مدت و بلند مدت

بهبود نظارت وکنترل بر اجراي اهداف HSE توسط مشتريان، پيمانکاران وکارکنان وکمک آنها در جهت اجراي هرچه بهتر خط مشيHSE

براورده کردن تمام قوانين واجبات، استانداردها و کدها و الزامات داخلي و بين المللي HSE

اجراي ارزيابي هاي ريسک مناسب در ارتباط با بهداشت، ايمني و تاثيرات زيست محيطي به طوري که تمام ريسک هاي مربوط به افراد، تجهيزات، و محيط شناسايي مديريت شوند.

توسعه گزارش دهي در مورد خطرات و اتفاقات و بررسي و آناليز سيستم.

زير نظر گرفتن مسدولين اجراي نقش هاي کليدي در سيستم مديريت HSE جهت حصول اطمينان از کارايي و موثر بودن پروسه ي اجرايي به موازات بهبود مداوم آن.

مديريت ارشد سازمان اطمينان دارد که خط مشي ها مي تواند توسط کارکنان، مشتريان وپيمانکاران درک وفهميده شده و احترام گذاشته شود. و تمام اين افراد در مورد نقش و وظايف خود در اين خط مشي آگاه بوده و به اهميت آن اشراف دارند.

 

کلیه حقوق متعلق به ایمن دریا کیش می‌باشد.
طراحی و اجرا : ایران پترو گرافیک